Vintertilbud | GRATIS midlertidig frakt

Vilkår og betingelser

SELSKAPSSTRUKTUR

Leveringen av løsøre på nettstedet selges ikke av eieren av nettstedet, men av selgeren. Av denne grunn inngås en kontrakt mellom kjøper og selger om kjøp av løsøre. Eieren av nettstedet er derfor ikke part i denne salgskontrakten.

Hvis selgeren er etablert i et EU-land, Norge, Liechtenstein eller Island, gjelder det europeiske fjernsalgsdirektivet. Dette direktivet inkluderer følgende rettigheter og garantier:

- Selgeren må gi kjøperen klar og skriftlig informasjon om skatt, betaling, levering og oppfyllelse av kontrakten.

- Kjøperen må motta bestillingen innen 30 dager, med mindre en annen frist er avtalt med selgeren. Hvis den aktuelle løsøre ikke er (eller ikke lenger) tilgjengelig, må selgeren informere kjøperen. Eventuelt (depositum) må refunderes innen tretti dager, med mindre selger leverer en sammenlignbar løsbar vare.

- Kjøper har angrerett, noe som betyr at han kan heve kjøpet i minst fjorten dager uten å måtte oppgi årsakene. Eventuelle fraktkostnader er kjøperens ansvar. Enhver betaling (depositum) må refunderes innen tretti dager.MEGLINGSBETINGELSERARTIKKEL 1 - DEFINISJONER

I forbindelse med disse meklingsbetingelsene:

Nettsted: plattform tilgjengelig via www.vestina.fr, inkludert alle tilknyttede underdomener.


Nettstedeier: Ves Tina
E-postadresse: service.vestina@gmail.com


Handelskammernummer: På forespørselKjøper: personen som kjøper på nettstedet nevnt ovenfor.


Selger: selskap som, som produsent eller handelsmann, selger løsøre til kjøperen.

ARTIKKEL 2 - KJØPERRETTIGHETER

Hvis selgeren er etablert i et EU-land, Norge, Liechtenstein eller Island, gjelder det europeiske fjernsalgsdirektivet. Dette direktivet inkluderer følgende rettigheter og garantier:

Selgeren må gi kjøperen klar og skriftlig informasjon om skatt, betaling, levering og oppfyllelse av kontrakten.


Kjøperen må motta bestillingen innen 30 dager, med mindre en annen tidsramme er avtalt med selgeren. Hvis den aktuelle løsøre ikke er (eller ikke lenger) tilgjengelig, må selgeren informere kjøperen. Alt (depositum) refunderes innen tretti dager, med mindre selger leverer en sammenlignbar løsøre.


Kjøper har angrerett, noe som betyr at han kan kansellere kjøpet i minst fjorten dager uten å måtte oppgi årsakene. Eventuelle fraktkostnader er kjøperens ansvar. Enhver betaling (depositum) må refunderes innen tretti dager.


ARTIKKEL 3 - MIDLERTJENESTENS NATUR

Leveringen av løsøre på nettstedet selges ikke av eieren av nettstedet, men av selgeren. Av denne grunn inngås en kontrakt mellom kjøper og selger om kjøp av løsøre. Eieren av nettstedet er derfor ikke part i denne salgskontrakten.


Via nettstedet kjøpes visse løsøre fra tredjeparter, uansett om de er etablert i EU eller ikke.


Tjenesten som eieren av nettstedet tilbyr, er en formidlingstjeneste som leveres til en tredjepart. Ved bestilling av en løs gjenstand via nettstedet, er eieren av nettstedet autorisert til å fungere som megler, på vegne av kjøper og på vegne av kjøper, og å bestille den bevegelige gjenstanden. Til selgeren av den bevegelige gjenstanden i spørsmål.


Hvis selgeren er etablert utenfor Nederland og derfor den løse løsøre må importeres, vil slik import finne sted på vegne av kjøperen. Ekstra kostnader, for eksempel importmoms og fortollingsgebyrer, er kjøpers ansvar.
ARTIKKEL 4 - BETALING

Betaling for det kjøpte produktet skjer via Websitehouder. Eieren av nettstedet er også ansvarlig for (re) betaling til selve selgeren.


Prisene nevnt på nettstedet kan avvike fra beløpene som nettstedseieren (re) betaler til den faktiske selgeren. Det er mulig at selgeren vil ha muligheten til å kjøpe produktet for et lavere beløp etter at det er kjøpt av kjøperen. I disse tilfellene betraktes forskjellen mellom beløpet som kjøperen betalte og beløpet som ble betalt til den faktiske selgeren, som kompensasjon for meglingstjenesten som ble levert av eieren av nettstedet til tredjeparten.ARTIKKEL 5 - KRAVPROSEDYRE

Hvis kjøperen ikke er fornøyd med måten (meklings) avtalen er blitt utført på, kan han rapportere dette til eieren av nettstedet via kontaktinformasjonen nevnt på nettstedet. Ethvert varsel gjort avr Kjøperen vil bli behandlet med størst forsiktighet og så raskt som mulig av nettstedseieren. Eieren av nettstedet vil gi et vesentlig svar til kjøperen senest fjorten dager etter mottak av rapporten.


I tilfelle kjøperen ikke er fornøyd med prosedyren nevnt i nr. 1 i denne artikkelen, kan han kontakte tvistekomiteen til den europeiske ODR-plattformen (https://ec.europa.eu/ forbrukere / odr /).


Vilkår og betingelserINNHOLD:

Artikkel 1 - Definisjoner

Artikkel 2 - Den økonomiske aktørens identitet

Artikkel 3 - Anvendbarhet

Artikkel 4 - Tilbudet

Artikkel 5 - Avtalen

Artikkel 6 - Angrerett

Artikkel 7 - Kostnader ved tilbakekalling

Artikkel 8 - Utelukkelse av angreretten

Artikkel 9 - Prisen

Artikkel 10 - Overensstemmelse og garanti

Artikkel 11 - Levering og utførelse

Artikkel 12 - Varighetstransaksjoner: varighet, avslutning og fornyelse

Artikkel 13 - Betaling

Artikkel 14 - Klageprosedyre

Artikkel 15 - Tvister

Artikkel 16 - Tilleggsregler eller andre bestemmelserArtikkel 1 - Definisjoner

I forbindelse med disse generelle vilkårene:

Tilleggsavtale: en avtale der forbrukeren anskaffer produkter, digitalt innhold og / eller tjenester under en fjernkontrakt og disse elementene, digitalt innhold og / eller tjenester leveres av operatøren eller av en tredjepart på grunnlag av en avtale mellom denne tredje part og operatør;

Tilbaketrekningsperiode: periode der forbrukeren kan utøve sin angrerett;

Forbruker: fysisk person som ikke handler i utøvelse av et yrke, en handel eller en handel og som inngår en avtale med gründeren;

Dag: kalenderdag;

Digital innhold: data som produseres og leveres i digital form;

Tidsbegrenset drift: avtale knyttet til en serie produkter og / eller tjenester som forsynings- og / eller kjøpsplikten er spredt over tid;

Holdbar databærer: ethvert (tilleggs) middel som gjør det mulig for forbrukeren eller gründeren å lagre informasjon adressert til ham personlig på en måte som muliggjør fremtidig konsultasjon og uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen, inkludert e-post.

Angrerett: mulighet for forbrukeren å trekke seg fra fjernkontrakten i løpet av avkjølingsperioden;

Modellskjema: tilbaketrekningsskjemaet som entreprenøren har gjort tilgjengelig for forbrukeren og som forbrukeren kan fylle ut når han ønsker å utøve sin angrerett;

Gründer: fysisk eller juridisk person som tilbyr produkter og / eller (tilgang til) digitalt innhold og / eller tjenester til forbrukere på avstand;

Avstandskontrakt: avtale der, innenfor rammen av et system organisert av fagpersonen for fjernsalg av produkter og / eller tjenester, til kontraktsinngåelsen, eksklusiv bruk av en eller flere teknikker fjernkommunikasjon med forbrukeren er sikret ;

Fjernkommunikasjonsteknologi: midler som kan brukes til å inngå en avstandskontrakt, uten at forbrukeren og gründeren er i samme rom samtidig;

Generelle betingelser: disse generelle forholdene til gründeren.

Artikkel 2 - Den økonomiske aktørens identitet

E-postadresse: service.vestina@gmail.com

Handelskammernummer: På forespørsel

MVA-identifikasjonsnummer: På forespørsel

Artikkel 3 - Anvendbarhet

Disse generelle vilkårene gjelder for alle tilbud fra gründeren og for alle kontrakter og eksterne bestillinger mellom gründeren og forbrukeren.

Før avtalen inngås, vil teksten til disse generelle vilkårene bli gjort tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke med rimelighet er mulig, vil det før avstandskontrakten inngås angis at de generelle vilkårene kan konsulteres hos operatøren, og de vil bli sendt gratis til forbrukeren så snart som mulig på hans forespørsel.

Hvis avtalen inngås elektronisk, i motsetning til forrige avsnitt og før avtalen inngås, blir teksten til disse generelle vilkår gjort tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte at sistnevnte lett kan leses. Lagret på en holdbar medium. Hvis dette ikke med rimelighet er mulig, vil det bli angitt før avtalen inngås, der de generelle vilkårene kan konsulteres elektronisk og at de vil bli sendt elektronisk eller på annen måte gratis på forespørsel fra forbrukeren.

I tilfelle at tillegg til disse generelle vilkårene også vilkår som gjelder et produkt eller en tjeneste er gjeldende, gjelder andre og tredje ledd analogt, og forbrukeren kan, i tilfelle forskjellige generelle betingelseres, alltid påkalle gjeldende bestemmelse som er mest gunstig for den.

Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene når som helst, helt eller delvis, er ugyldige eller kansellerte, forblir avtalen og disse generelle vilkårene for resten, og den aktuelle bestemmelsen i gjensidig konsultasjon vil umiddelbart erstattes ved en bestemmelse som kommer så nær originalen som mulig.

Situasjoner som ikke er underlagt disse generelle forholdene, bør vurderes "i ånden" til disse generelle forholdene.

Usikkerhet angående tolkningen eller innholdet av en eller flere bestemmelser i våre generelle betingelser, bør tolkes "i ånden" til disse generelle forholdene.

Artikkel 4 - Tilbudet

Hvis et tilbud har en begrenset gyldighetsperiode eller er underlagt vilkår, vil dette være eksplisitt angitt i tilbudet.

Tilbudet er uforpliktende. Gründeren har rett til å endre og tilpasse tilbudet.

Tilbudet inneholder en fullstendig og presis beskrivelse av tilbudte produkter og / eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til at forbrukeren kan vurdere tilbudet riktig. Hvis gründeren bruker bilder, er dette en ekte representasjon av produktene og / eller tjenestene som tilbys. Åpenbare feil eller åpenbare feil i tilbudet er ikke bindende for gründeren.

Alle bilder, spesifikasjoner og informasjon i tilbudet er veiledende og kan ikke utgjøre grunnlag for kompensasjon eller opphør av avtalen.

Produktbilder er en ekte representasjon av produktene som tilbys. Gründeren kan ikke garantere at fargene som vises nøyaktig samsvarer med de faktiske fargene på produktene.

Hvert tilbud inneholder informasjon slik at det er klart for forbrukeren hvilke rettigheter og forpliktelser som er knyttet til å akseptere tilbudet. Dette gjelder spesielt:

prisen inkludert skatter;

eventuelle fraktkostnader;

hvordan avtalen vil bli inngått og hvilke tiltak som er nødvendige for å oppnå dette;

om angreretten gjelder;

metoden for betaling, levering og gjennomføring av kontrakten;

perioden for å akseptere tilbudet, eller perioden der næringsdrivende garanterer prisen;

nivået på avstandskommunikasjonshastigheten dersom kostnadene ved bruk av avstandskommunikasjonsteknologien beregnes på et annet grunnlag enn den normale basishastigheten for den anvendte kommunikasjonsteknikken;

om avtalen er arkivert etter inngåelse, og i så fall hvordan den kan sees av forbrukeren;

måten forbrukeren, før han inngår avtalen, kan kontrollere dataene han har gitt i forbindelse med kontrakten og, hvis han ønsker det, rette på dem;

ethvert annet språk der, i tillegg til nederlandsk, avtalen kan inngås;

atferdskodene som den næringsdrivende er underlagt og måten forbrukeren kan konsultere disse atferdskodene på elektronisk måte; og

minste varighet av avstandskontrakten i tilfelle en utholdenhetsoperasjon.

Valgfritt: størrelser, farger, typer materialer tilgjengelig.

Artikkel 5 - Avtalen

Kontrakten er, underlagt bestemmelsene i nr. 4, inngått på tidspunktet for aksept av tilbudet fra forbrukeren og overholdelse av betingelsene.

Hvis forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil den næringsdrivende umiddelbart bekrefte mottakelsen av aksept av tilbudet elektronisk. Så lenge mottakeren av denne aksepten ikke er bekreftet av den næringsdrivende, kan forbrukeren trekke seg fra kontrakten.

Hvis avtalen inngås elektronisk, vil den næringsdrivende ta passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte elektronisk overføring av data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, vil gründeren treffe passende sikkerhetstiltak.

Gründeren kan - innenfor de juridiske rammene - informere seg om forbrukerens evne til å oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt alle fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av fjernkontrakten. Hvis gründeren på grunnlag av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har han rett til å nekte en ordre eller anmodning, med begrunnelse, eller å knytte vilkår til utførelsen.

Den næringsdrivende vil gi følgende informasjon til forbrukeren med produktet eller tjenesten, skriftlig eller på en slik måte at forbrukeren kan lagre den på et holdbart medium:

besøksadressen til gründerens forretningssted hvor forbrukeren kan klage;
vilkårene for og måten forbrukeren kan utøve sin angrerett på, eller en klar uttalelse om at han ere ekskludert fra angreretten;
informasjon om garantier og eksisterende kundeservice;
informasjonen nevnt i artikkel 4 nr. 3 i disse vilkårene, med mindre den næringsdrivende allerede har gitt denne informasjonen til forbrukeren før kontraktens gjennomføring,
vilkårene for å heve kontrakten hvis den varer lenger enn ett år eller er ubestemt.
Ved en langsiktig transaksjon gjelder bestemmelsen i forrige avsnitt bare den første leveransen.

Hver avtale inngås under suspensive betingelser for tilstrekkelig tilgjengelighet av de aktuelle produktene.

Artikkel 6 - Angrerett

Ved kjøp av produkter har forbrukeren muligheten til å trekke seg fra kontrakten uten å oppgi grunner i en periode på 14 dager. Denne avkjølingsperioden begynner dagen etter mottakelse av produktet av forbrukeren eller en representant som på forhånd er utpekt av forbrukeren og blir gjort oppmerksom på entreprenøren.

I løpet av avkjølingsperioden vil forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med omhu. Han vil bare pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde det. Hvis han utøver sin angrerett, vil han returnere produktet med alt levert tilbehør og - hvis det er rimelig mulig - i sin opprinnelige tilstand og emballasje til entreprenøren, i samsvar med de rimelige og klare instruksjonene gitt av sistnevnte.

Hvis forbrukeren ønsker å utøve sin angrerett, er han forpliktet til å informere gründeren innen 14 dager etter mottakelse av produktet. Forbrukeren må gjøre dette kjent ved hjelp av en skriftlig melding / e-post. Etter å ha gjort det kjent at han ønsker å utøve sin angrerett, må forbrukeren returnere produktet innen 14 dager. Forbrukeren må bevise at de leverte varene ble returnert i tide, for eksempel ved hjelp av bevis for utsendelse.

Hvis kunden etter utløpet av periodene fastsatt i nr. 2 og 3 ikke har gitt beskjed om at han ønsker å utøve sin angrerett eller ikke har returnert produktet til gründeren, er kjøpet gjort.

Artikkel 7 - Kostnader ved tilbakekalling

Hvis forbrukeren benytter seg av angreretten, er kostnadene ved retur av produktene forbrukerens ansvar.

Hvis forbrukeren har betalt et beløp, vil entreprenøren refundere dette beløpet så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter uttaket. Dette er underlagt forutsetningen om at produktet allerede er mottatt av den næringsdrivende, eller at det kan fremlegges avgjørende bevis for full retur.

Artikkel 8 - Utelukkelse av angreretten

Den næringsdrivende kan ekskludere forbrukerens angrerett for produktene beskrevet i nr. 2 og 3. Ekskluderingen av angreretten gjelder bare hvis den næringsdrivende tydelig har angitt dette i sitt tilbud, i det minste i god tid før kontraktsinngåelsen .

Utelukkelse av angreretten er bare mulig for produkter:

som er opprettet av den næringsdrivende i samsvar med forbrukerens spesifikasjoner;
som har tydelig personlig karakter;
som ikke kan returneres på grunn av deres natur;
som kan ødelegge eller eldes raskt;
hvis pris er utsatt for svingninger i finansmarkedet som den næringsdrivende ikke har noen innflytelse over;
for individuelle aviser og magasiner;
for lyd- og videoopptak og dataprogramvare som forbrukeren har brutt forseglingen av.
for hygieniske produkter som forbrukeren har brutt forseglingen for.
Utelukkelse av angreretten er bare mulig for tjenester:

angående overnatting, transport, servering eller fritidsaktiviteter som skal utføres på en dato eller i en bestemt periode;
leveransen har startet med uttrykkelig samtykke fra forbrukeren før utløpsperioden utløper;
angående spill og lotterier.
Artikkel 9 - Prisen

I løpet av gyldighetsperioden som er angitt i tilbudet, vil ikke prisene på produktene og / eller tjenestene som tilbys ikke økes, med unntak av prisendringer på grunn av endringer i momssatser.

I motsetning til forrige avsnitt, kan den næringsdrivende tilby produkter eller tjenester hvis priser er utsatt for svingninger i finansmarkedet og som han ikke har noen innflytelse over, med variable priser. Denne forpliktelsen til å svinge og det faktum at alle oppgitte priser er målpriser er nevnt i tilbudet.

Prisøkninger innen 3 måneder etter kontraktsinngåelse er kun tillatt hvis de er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser.

Prisøkninger fra 3 måneder etter inngåelse av kontrakten er kun tillatt hvis den næringsdrivende har fastsatt og:

De skyldes regler eller bestemmelserlovlig; eller
forbrukeren har rett til å trekke seg fra kontrakten fra den dagen prisøkningen trer i kraft.
Prisene nevnt i tilbudet av produkter eller tjenester inkluderer moms.

Alle priser er underlagt trykkfeil og trykkfeil. Det tas ikke ansvar for konsekvensene av trykk- og skrivfeil. Ved trykk- og komposisjonsfeil er ikke entreprenøren forpliktet til å levere produktet til feil pris.

Artikkel 10 - Overensstemmelse og garanti

Gründeren garanterer at produktene og / eller tjenestene oppfyller avtalen, spesifikasjonene angitt i tilbudet, de rimelige kravene til pålitelighet og / eller brukbarhet og datoen for avtaleinngåelse; gjeldende lovbestemmelser og / eller myndighetsbestemmelser. Hvis det er avtalt, garanterer gründeren også at produktet er egnet til annet enn vanlig bruk.

En garanti gitt av gründeren, produsenten eller importøren påvirker ikke rettighetene og juridiske krav som forbrukeren kan gjøre gjeldende mot gründeren i henhold til avtalen.

Enhver mangel eller feil levert produkt må rapporteres skriftlig til gründeren innen 14 dager etter levering. Produktene må returneres i original emballasje og i ny stand.

Garantiperioden til entreprenøren tilsvarer produsentens garantiperiode. Imidlertid er entreprenøren aldri ansvarlig for den endelige egnetheten til produktene for hver enkelt forbrukerapplikasjon, og heller ikke for råd angående bruk eller anvendelse av produktene.

Garantien gjelder ikke hvis:

Forbrukeren har reparert og / eller behandlet de leverte produktene selv eller har reparert og / eller behandlet av tredjepart;

De leverte produktene har blitt utsatt for unormale forhold eller har blitt behandlet uaktsomt eller i strid med instruksjonene fra gründeren og / eller emballasjen er behandlet;

Mangler skyldes helt eller delvis forskrifter som myndighetene har etablert eller vil etablere med hensyn til naturen eller kvaliteten på materialene som brukes.

Artikkel 11 - Implementering og utførelse

Gründeren vil ta størst mulig omsorg i å motta og behandle ordrer på produkter.

Leveringsstedet er adressen som forbrukeren har gjort kjent for selskapet.

Med forbehold for hva som er angitt i artikkel 4 i disse generelle vilkårene, aksepterer selskapet bestillinger raskt, men senest innen 30 dager, med mindre forbrukeren har akseptert en lengre leveringsperiode. Hvis leveransen er forsinket, eller hvis en ordre bare kan oppfylles delvis eller ikke i det hele tatt, vil forbrukeren bli informert senest 30 dager etter bestillingen. I dette tilfellet har forbrukeren rett til å trekke seg gratis fra kontrakten og har rett til mulig kompensasjon.

Ved oppløsning i samsvar med forrige avsnitt vil entreprenøren tilbakebetale beløpet som er betalt av forbrukeren så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter oppløsningen.

Hvis levering av et bestilt produkt viser seg umulig, vil den næringsdrivende gjøre alt for å levere en erstatningsvare. Senest ved levering vil det være klart og tydelig at en erstatningsvare vil bli levert. For erstatningsartikler kan angreretten ikke utelukkes. Kostnadene ved returforsendelse er entreprenørens ansvar.

Risikoen for skade og / eller tap av produktene hviler på operatøren til leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant for operatøren som er utpekt og informert på forhånd, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Artikkel 12 - Varighetstransaksjoner: varighet, avslutning og fornyelse

Avslutning

Forbrukeren kan inngå kontrakt på ubestemt tid og som strekker seg til den vanlige leveransen av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, til enhver tid si opp med forbehold om avtalte oppsigelsesregler og varsel om maksimalt måneder.

Forbrukeren kan inngå kontrakt på ubestemt tid, og som strekker seg til den vanlige leveransen av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, når som helst ved slutten av den faste perioden, oppsiger de avtalte oppsigelsesregler og varsel om oppsigelse. 'En måned maksimalt.

Forbrukeren kan si opp avtalene nevnt i foregående avsnitt:

slutte når som helst og er ikke begrenset til oppsigelse på et bestemt tidspunkt eller innen en spesifisert periode;

i det minste ender på samme måte som de han konkluderte med;

ender alltid med samme oppsigelsestid som gründeren har satt for seg selv.

Utvidelse

En kontrakt inngått for en bestemt periode for regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester kan ikke fornyes stiltiende eller for en bestemt periode..

I motsetning til forrige avsnitt kan en tidsbegrenset kontrakt som er inngått for regelmessig levering av daglige nyheter og ukeblader og magasiner stilt fornyes i en fast periode på inntil tre måneder, hvis forbrukeren, på slutten av forlengelsen av kontrakten, kan opphøre med et varsel på opptil en måned.

En tidsbegrenset kontrakt som er inngått for regelmessig levering av produkter eller tjenester, kan bare stiltiende forlenges på ubestemt tid dersom forbrukeren når som helst kan si opp kontrakten med en varsel på maksimalt en måned og en oppsigelsestid. maksimalt tre måneder hvis kontrakten gir regelmessig levering, men mindre enn en gang i måneden, av aviser, informasjon og ukeblader og magasiner.

En tidsbegrenset kontrakt for regelmessig levering av dagblader, nyheter og ukeblader og tidsskrifter (prøve- eller introduksjonsabonnement) fortsetter ikke stiltiende og avsluttes automatisk ved slutten av prøveperioden.

Varighet

Hvis en kontrakt har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren etter ett år si opp kontrakten når som helst med et varsel på opptil en måned, med mindre rimelighet og rettferdighet utelukker en oppsigelse før utløpet av den avtalte løpetiden.

Artikkel 13 - Betaling

Med mindre annet er avtalt, må beløpet som forbrukeren skylder seg betales innen syv virkedager etter begynnelsen av avkjølingsperioden nevnt i artikkel 6 nr. 1. Hvis det er en avtale om levering av tjenester, begynner denne perioden . å kjøre etter at forbrukeren har mottatt bekreftelse på avtalen.

Forbrukeren har plikt til å rapportere eventuelle unøyaktigheter i betalingsinformasjonen som er oppgitt eller angitt uten forsinkelse til gründeren.

I tilfelle manglende betaling fra forbrukeren, har den næringsdrivende rett til, med forbehold om juridiske begrensninger, å belaste forbrukeren rimelige kostnader på forhånd.

Artikkel 14 - Klageprosedyre

Klager på gjennomføringen av avtalen må sendes innen 7 dager, etter at forbrukeren har lagt merke til manglene, fullstendig og tydelig beskrevet til gründeren.

Klager sendes til gründeren innen 14 dager fra mottakelsesdatoen. Hvis en klage krever forutsigbar lengre behandlingstid, vil den næringsdrivende svare innen 14 dagers periode med en kvittering for mottakelse og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.

Hvis klagen ikke kan løses etter gjensidig avtale, vil det oppstå en tvist som vil bli avgjort.

En klage suspenderer ikke entreprenørens forpliktelser, med mindre sistnevnte indikerer det motsatte skriftlig.

Hvis en klage anses å være berettiget av fagpersonen, vil sistnevnte erstatte eller reparere, etter eget skjønn, de leverte produktene gratis.

Artikkel 15 - Tvister

Avtaler mellom entreprenør og forbruker som disse generelle vilkårene gjelder, er utelukkende underlagt nederlandsk lov. Selv om forbrukeren er bosatt i utlandet.